Producer - Hugo Tan 
Director/Writer/Editor - Yang Yang 
AD - Dinghui Liu
Script Supervisor - Xiyao Sheng
PA - Yan Xu & Guang Xiao 
DP - Marshall Chen
Cam Op - Raymond Zhao 
1st AC - Zac Wu 
2nd AC - Nina Fu 
Gaffer - Danny Yu
KG - Jaz Ding 
Grip - Haoyu Li & Maggie
Sound - Jim Ding
PD- Zhengrong Ni
Art PA - Mingyue Li
HMU - Emily Fan

Cast:
Shaoping Li
Li Gao
Julian Wang
Rachel Zhu
Yuning Su

Producer - Hugo Tan 
Director/Writer/Editor - Yang Yang 
AD - Dinghui Liu
Script Supervisor - Xiyao Sheng
PA - Yan Xu & Guang Xiao 
DP - Marshall Chen
Cam Op - Raymond Zhao 
1st AC - Zac Wu 
2nd AC - Nina Fu 
Gaffer - Danny Yu
KG - Jaz Ding 
Grip - Haoyu Li & Maggie
Sound - Jim Ding
PD- Zhengrong Ni
Art PA - Mingyue Li
HMU - Emily Fan

Cast:
Shaoping Li
Li Gao
Julian Wang
Rachel Zhu
Yuning Su